..............

m 201

TR AR  DE

KUDÜS GÜNÜ (Cemaleddin Hocaoğlu)

Muhterem Müslümanlar!

Kudüs ve onun sinesinde bulunan ’’Mescid-i Aksa’’ bugün Müslümanların kanayan yarasıdır. Her Müslüman; fert, cemaat, millet ve devlet mutlaka bunun acısını duymalı, tedavi çarelerini aramalı, üzerine düşeni yapmalıdır. Bunun tek bir yolu vardır:

 

O da fetih ordusudur. İnkılâbcı ruha sahip, mukaddesatını canından da malından da aziz addeden, İslam’ın hayata ve devlete hâkim olmasını hedef alan Allah erlerinden meydana gelecek bir ordu bu!

 

Her Müslüman bu ordunun tabiî bir neferidir. Binaenaleyh; kendisi şimdiden hazırlanmalı, fetih hareketinin zeminini de hazırlamalıdır. Hususiyle şu mübarek Ramazan ayında, yazılar yazmalı, konferanslar, toplantılar tertip etmeli, bildiriler dağıtmalı, dua etmeli ve bu suretle bu hususta bir efkâr-ı umumiye meydana getirmeli ve ’’Küfür ve kültür emperyalizminin işgali altında bulunan diğer İslam ülke ve beldeleri gibi Kudüs de mutlaka yeniden fethedilecektir’’ diye haykırmalıdır.

 ’’Bu fetih ordusunun kumandanı da güzel, neferi de güzeldir!’’

O halde ey Müslüman! Ya kumandan ol, ya da nefer!..

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

8 Ramazan Ramazan 1406 – 15 Mayıs 1986