..............

m 201

TR AR  DE

Zorba İdareden Murad Kemalist İdaredir…

İnşaallah bu acılar son acılar olacak ve müjdelenen günün doğuşu da pek yakın olacaktır.

Müslümanların yeryüzüne hâkim olacaklarını beyan eden hadis’lerden biri El-Bânî’nin zikrettiği hadis’tir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

„Sizde peygamberlik dönemi Allah’ın dilediği kadar devam edecek, sonra Allah, onu bitirmeyi dileyince sona erdirecek. Daha sonra peygamberlik metodu üzere Hilâfet olacaktır. Hilâfet de Allah’ın dilediği kadar devam edecek, sonra Allah onu bitirmeyi dilediğinde onu da bitirecektir. Daha sonra ısırıcı (iktidara dişlerini bir şey üzerine kenetleyip tutarcasına sarılan, insanları hayvanlar gibi ısıran) krallık olacaktır. O da Allah’ın dilediği kadar kalacak, daha sonra onu da sona erdirmesini Allah dileyince onu da kaldıracaktır. Bundan sonra size zorba iktidar olacak, Allah’ın dilediği kadar kalacak, sonra Allah, onu da gidermeyi dileyince onu da giderecektir. Daha sonra ise tekrar peygamberlik metodu üzerine Hilâfet olacaktır.“ Resulullah bunu söyledikten sonra susmuştur.“ (Müsned, Ahmed bin Hanbel)

Şehid Abdullah Azzam şöyle diyor:

„Yeryüzünde son nizam Hilâfet nizamı olacaktır. Başka bir rivayette şöyle denilmektedir: „Yeryüzünü tamamen İslam kaplayacak, yeryüzü hayırlarından her şeyi bitirecek, sema hayırlarından her şeyi boşaltacaktır.“

Yüce Allah’tan İslam’a ve Müslümanlara yardım etmesini dileriz. İnşaallah bu din zafer bulacaktır. Ben bunu sizlere müjdeliyorum.“

Yukarıda zikredilen ve Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde geçen bu hadis’i Merhum Said Havva „Cundullah“ isimli kitabının 407. sayfasında şerh ederek şunları ifade etmektedir: „Geniş krallık Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması ile sona erdi. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra zulüm üzerine kurulan (Cumhuriyet devri) başladı. Bugün, İslam dünyası bu zulüm ve haksızlıkların acısını çekmektedir. İnşaallah bu acılar son acılar olacak ve müjdelenen günün doğuşu da pek yakın olacaktır. Uzun veya kısa, beklenilen gün mutlaka gelecektir. Bunu göremeyen cahillere veya görmek istemeyen hainlere ne söylesek faydasızdır!“

Said Havva kitabında „Diktatoriyat bedeeha Kemal fi Türkiye“ ifadesi yer alırken, aynı kitabın Türkçe tercümesinde bu cümlenin yerine „Zulüm üzerine kurulan devletlerin devri...“ ifadesi yer almaktadır.

Yine aynı hadis’i şerh eden Abdullah Nasıh Ülvan, da „İslam’da Aile Eğitimi“ isimli kitabının Arapça’sında Said Havva’nın kullandığı kelimeleri kullanarak diyor ki:

„Diktatörlük Türkiye’de Kemal ile başladı!“ Ve şöyle bitiriyor:

„Umulur ki, o günler çok yakındır inşaallah!“

Bu mevzlu ile ilgili Merhum Halife’miz Cemaleddin Hocaoğlu’nun kaleme aldığı „Hilâfet ve Halife“ isimli kitabında bu hadis’i naklediyor ve devamında şöyle diyor:

„Kanaatımız odur ki, zorba idareden murad Kemalist idaredir. Kalkması da bu idarenin yıkılmasıdır. Arkasından bir idare gelecek ki, Peygamberlik yolu üzere kurulan Şeriat-ı Garra’ya harfi harfine uyacak olan ve ne pahasına olursa olsun taviz verme yoluna gitmeyen idare „Nübuvvet yolu üzere kurulan Hilâfet olacaktır!“ cümlesinde ifadesini bulmaktadır.

Hilâfet Devleti’ni ilan eden bizler, işte bu hadis’in beşinci döneminin başlangıcında bulunmaktayız. Bu hususta isabet etmişsek, Rabb’imizin lütfudur, şayet hata etmişsek hata bize aittir!“

Biz inanıyoruz ki, dünyanın bu kötü gidişatında, İslam ümmetinin zillete düşüp horlandığı bir devirde, bize Hilâfet Devleti’nin ilan ve ihyasını lütfeden Rabb’ülâlemin Hazretleri elbette kendi dinine yardım eden Müslümanlara bu devletin icraatını-ikamesini-yönetimini de nasip edecektir! Müslümanlar olarak bunda şüphemiz olmasın!